Beques SomOnze

 

 

BEQUES CULTURALS “SomOnze”,


 

Descripció:

 

Un dels objectius que s’ha establert l’Àrea de Cultura per als propers anys és treballar per fomentar i donar suport a la creació artística a la comarca.

El Consell Comarcal vol fer costat a aquelles entitats, associacions, persones físiques o jurídiques que ideïn un projecte original i innovador que pugui ser implementat a la comarca durant l’any 2021.

Entre els projectes presentats, es valoraran diversos aspectes relacionats amb la qualitat de la proposta, la viabilitat econòmica, tècnica i gestora, l’interès per a la comarca i la innovació i contemporaneïtat de la proposta, els quals determinaran quins són els projectes guanyadors en les disciplines següents:

 • Creació artística en les disciplines d'arts plàstiques i audiovisuals.
 • Creació artística en les disciplines de pintura, escultura i fotografia.
 • Creació i difusió musicals.
 • Edició de publicacions que promocionin el territori i la comarca

Persones beneficiàries:

 

Les beques “SomOnze” van dirigides a persones físiques, persones jurídiques, entitats sense ànim de lucre, associacions, artistes i creadors, vinculats al Pla de l’Estany, dels àmbits escènic, plàstic, musical, literari i audiovisual, i, en general, a totes aquelles persones i col·lectius amb un projecte creatiu, amb especial interès, els quals mostrin vocació de professionalització i voluntat de projecció exterior (itinerància, divulgació, edició i gires).

Requisits:

Les persones sol·licitants hauran d’estar directament vinculades al projecte presentat i a la seva execució.

Cada persona sol·licitant només podrà presentar una sola sol·licitud en tota la convocatòria. No es podrà optar a diferents modalitats de la convocatòria amb el mateix projecte o amb projectes diferents.

Les persones sol·licitants han d’estar al corrent del compliment de les obligacions fiscals amb l’Administració i la Seguretat Social.

Les persones sol·licitants no poden trobar-se en cap de les situacions previstes a l’article 13 de la Llei General de Subvencions, ni les agrupacions de persones quan alguna d’elles es trobi en alguna d’aquestes situacions

 

Lloc i presentació de les sol·licituds:

 

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini establert a la convocatòria i de la forma següent:

Forma telemàtica: (tant per a persones jurídiques com físiques):   Mitjançant el tràmit “Instància genèrica” de la Seu Electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/ccpladelestany/seu-electronica), al Registre Electrònic del Consell Comarcal.

S'han de formular mitjançant el model de sol·licitud normalitzat disponible a l’apartat “documentació per descarregar”, acompanyat de la documentació que preveu les bases reguladores. El document de sol·licitud ha d'estar signat electrònicament.

Forma presencial :(únicament per a persones físiques): A la seu del Consell Comarcal (C.Catalunya, 48, de Banyoles), de 9.00 h a 14.00 h.
En aquest cas, cal demanar cita prèvia al Consell Comarcal, per acordar dia i hora de presentació de la sol·licitud, mitjançant l’enllaç web següent: https://citaprevia.plaestany.cat/

 

Període de presentació de les sol·licituds:

 

De l’ 1 al 30 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Per poder sol·licitar la beca, cal descarregar-se el model normalitzat de sol·licitud clicant aquí i omplir degudament totes les dades requerides a l’imprès.

 

Documentació que cal presentar:

 

El projecte s’ha de presentar imprès en format DIN A4 i una còpia en format digital (pdf) que inclogui:

 • Sumari
 • Descripció del projecte (una pàgina)
 • Projecte: objectius, producció/realització, documentació gràfica, sonora, audiovisual…
 • Pressupost de despeses i previsió de finançament
 • Calendari d’execució
 • Altra documentació, no descrita, que es consideri oportuna
 • Currículum dels participants

En el cas de projectes col·lectius, cal indicar el nom d’una persona responsable o representant del grup.

Si s’escau, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany pot demanar que es completi la documentació presentada.

 

Documentació per descarregar relacionada amb aquest tràmit