Cessió de cobraments

Tal i com estableix l'article 200 de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre, els creditors per obligacions reconegudes tenen dret a cedir els seus drets de cobrament a un tercer. És per aquest motiu que el Consell Comarcal del Pla de l'Estany contempla en les seves Bases d'execució del Pressupost (Base 27) el procediment a seguir per comunicar-ho i estableix el model que s'adjunta Sol·licitud