Serveis Tècnics i urbanisme

Aquest servei és el primer que es va posar en funcionament a nivell comarcal. Les funcions que realitza són les pròpies d'un equip d'enginyeria i arquitectura destinat exclusivament a col•laborar amb els ajuntaments de la comarca i per al mateix Consell Comarcal. Les principals tasques són les següents:

 • Redacció de projectes i direcció d'obres civils.
 • Redacció de projectes i direccions d'obres d'edificació.
 • Coordinacions de seguretat i salut durant l'execució de les obres.
 • Aixecaments topogràfics.
 • Confecció d'estudis i valoracions.
 • Redacció de projectes d'activitats.
 • Planejament urbanístic, incloent la redacció de POUM, plans parcials, plans especials, catàlegs de masies, etc.
 • Gestió urbanística, incloent la redacció de projectes de reparcel•lació i estudis de contribucions especials.
 • Assessorament urbanístic i exercici de les funcions de tècnic municipal en els Ajuntaments de Crespià, Esponellà, Sant Miquel de Campmajor i Vilademuls. Aquest servei s'ofereix a tots els ajuntaments.
 • Gestió tècnica del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC) en l'àmbit de la comarca.
 • Assessorament i redacció d'informes de projectes redactats per altres equips tècnics, i d'obres externes que cal recepcionar.
 • Col•laboració amb l'àrea de Medi Ambient en el seguiment de l'explotació del dipòsit controlat de residus sòlids de Puigpalter, i amb el seguiment de les obres del PSARU a la comarca. S'inclou la redacció dels projectes, la direcció de les obres, la coordinació de seguretat i salut i la col•laboració en el control de les explotacions.
 • Realització d'inspeccions i redacció d'informes per l'àrea de Joventut.
 • Participació en la Ponència Comarcal d'Activitats i redacció d'informes, integrant 2 membres a les reunions que es celebren periòdicament.
 • Redacció d'informes pels Ajuntaments en relació a la prevenció i control de les activitats (Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats), i en relació a la prevenció i seguretat en matèria d'incendis (Llei 3/2010, de 18 de febrer,  de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis) exercint com serveis tècnics municipals.
 • Assessorament tècnic als Ajuntaments en un ampli espectre o ventall de matèries. La voluntat del Servei Tècnic Comarcal és que els Ajuntaments de la comarca ens utilitzin i considerin com a serveis tècnics propis, col•laborant en totes les tasques que es sol•licitin.
 • Participació en l'elaboració dels plecs de condicions tècniques administratives per a la contractació d'obres del Consell Comarcal, i en les corresponents Meses de Contractació. Redacció d'informes i valoracions d'ofertes.
 • Redacció de plans de protecció civil municipals (plans d'autoprotecció, plans d'actuació municipals, etc).
 • Redacció d'informes de protecció civil.