RECAPTACIÓ I GESTIÓ CADASTRAL

El Servei de Recaptació i Gestió Cadastral del Consell Comarcal Pla de l’Estany ofereix el Servei de la gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic dels municipis de la comarca que ho hagin delegat. El nostre objectiu és aconseguir la millor eficàcia donant tant als ajuntaments com als ciutadans la millor atenció possible.

El Consell Comarcal, en base a les competències que li atorguen el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, la delegació dels Ajuntaments i el vigent Conveni amb la Direcció General del Cadastre, realitza diversos treballs de gestió tributària que tenen per finalitat l’actualització del cadastre.